Vilket år blir Sveriges näringsliv jämställt?

Idag är det internationella kvinnodagen och det ger oss tillfälle att fundera på hur jämställt Sveriges näringsliv egentligen är. Vi kan, baserat på vår årsrapport 2018, konstatera att de flesta jämställdhetsnyckeltal går åt rätt håll. Men när blir svenskt arbetsliv helt jämställt? Om vi drar ut och tittar på de tidsserier som finns i Jämställdhetsindex JÄMIX® har vi möjlighet att få en uppfattning. Hur ser prognosen då ut för ledningsgruppen, lönen och lika karriärmöjligheter?

Ledningsgruppen – jämställd inom tio år
I de flesta offentliga organisationer finns det nästan lika många ledningsgrupper som har en överrepresentation av kvinnor som överrepresentation av män. Offentliga organisationers ledningsgrupper är, om inte helt avklarat, åtminstone ingen stor fråga att prioritera vad gäller jämställdhetsarbete. Däremot är det en bit kvar innan privata företag har jämställda ledningsgrupper. Men hur lång tid tar det? Svaret beror på vad vi menar med jämställt. Räcker det att en ledningsgrupp har minst 40 procent kvinnor för att kallas jämställd? Ja, för ett enskilt företag kanske det gör det, men räcker det om genomsnittet i det privata näringslivet är 40 procent kvinnor i högsta ledningsgrupperna? I så fall kommer den nivån att nås inom en tioårsperiod. Är däremot kravet att det ska vara ett genomsnitt på 50 procent så lär det ta längre tid.

Löneskillnad – jämställt i början på 2020-talet
Det cirkulerar olika siffror om genomsnittliga skillnader mellan kvinnor och män. I huvudsak två olika siffror: 10 – 11 procent eller 2 – 3 procent. Den första siffran, 10 – 11 procent, gäller den genomsnittliga löneskillnaden mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna i Sverige (för heltidsarbete). Den andra siffran handlar om den genomsnittliga skillnaden mellan män och kvinnor i samma verksamheter. Den stora skillnaden handlar alltså om strukturer, att kvinnor i högre grad arbetar i befattningar och verksamheter med lägre löner och män i högre grad i befattningar och verksamheter med högre löner. De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män som arbetar i samma befattningar och verksamheter är i sammanhanget mindre (2 – 3 procent). Utvecklingen av löneskillnaderna för de som jobbar i samma verksamheter visar på att det blir lika, 0 procent skillnad inom en femårsperiod. Däremot kommer det att ta mycket längre tid när vi ser på utvecklingen för alla, utan hänsyn till strukturer.

Lika karriärmöjligheter – jämställt redan i början på 2020-talet
Det är inte långt kvar innan det blir helt jämställt, om vi med jämställt menar att chefsstrukturerna, fördelningen kvinnor och män, ska spegla strukturen bland de anställda i våra företag och organisationer. Förmodligen är det helt jämställt, som ett medianvärde, redan i början av 2020-talet. Vilket enligt vår tolkning betyder att män och kvinnor har lika karriärmöjligheter i form av att bli chef internt. Med chef menar vi här alla chefer, inte bara de högsta cheferna, och de flesta chefer är inte de högsta cheferna.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är svårt att göra generella uppskattningar för när svenskt näringsliv blir helt jämställt. Men genom att titta på våra olika nyckeltal kan vi göra en uppskattning över hur långt vi har kvar för respektive fråga. Här kan vi se att det tidsaspekterna ser olika ut i de olika frågorna. Det finns också många andra områden som Nyckeltalsinstitutet beskriver i sitt Jämställdhetsindex JÄMIX® som inte redovisas här men som, i de allra flesta fall, visar på en utveckling mot ökad jämställdhet.

Utvecklingen går onekligen åt rätt håll – men det är en bit kvar. Vi alla måste arbeta med ett målinriktat jämställdhetsarbete för att skapa förändring på riktigt.

Vill du veta mer? Läs mer om vårt Jämställdhetsindex

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post