Internationell Bakgrund

SVENSK & Internationell bakgrund

Kartlägger mångfald i din organisation

För att bedriva ett framgångsrikt mångfalds- och inkluderingsarbete är fakta en viktig förutsättning. Det finns vissa utmaningar kring att mäta mångfald och det finns olika tillvägagångssätt. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram HR-ekonomiska nyckeltal över faktorer som arbetsgivare faktiskt får mäta kopplat till mångfald – utifrån medarbetares bakgrund!

Mätningen visar bland annat hur arbetsgivare tar vara på kompetens oavsett bakgrund och är ett sätt att säkerställa att organisationen är en inkluderande arbetsgivare. Kartläggningen syftar till att lyfta styrkan med hög perspektivtäthet genom ökad mångfald, dels för att kunna prioritera insatser och arbeta mot uppsatta mål.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Internationell Bakgrund” för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal. Nyckeltalen inom Internationell Bakgrund ger en bild över personalstruktur, anställningsförhållanden och lika möjligheter oavsett bakgrund. 

Nyckeltalen inom internationell bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen. Nyckeltalsinstitutet visualiserar data och levererar insikter i en rapport.  

Inom internationell bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande exempel på nyckeltal:

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal: 

I kartläggningen ingår jämförelse mot befolkningen i Sverige och mot Nyckeltalsinstitutets databas som består av över 220 000 medarbetare.

Mätningen genomförs i samarbete med SCB och Nyckeltalsinstitutet levererar analys över hur det faktiskt ser ut i organisationen. Analysen bygger på avidentifierade och aggregerade data och därmed säkerställer vi att enskilda individer inte kan identifieras i resultaten.

Nyckeltalsinstitutet har i över 10 år kartlagt mångfald tillsammans med SCB och sedan dess har vi genomfört över 500 kartläggningar och analyser.

DEFINITIONER

Kartläggning av bakgrund delas in enligt följande

Definitionen till internationell bakgrund är den som SCB använder som standard: internationell bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes. Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Bakgrundsindikator

Kartlägg nivån på mångfald i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har utvecklat ekonomiska HR-indikatorer som visar organisationens situation när det gäller anställda med utländsk bakgrund. Mångfald innehåller många olika faktorer, varför vi har beslutat att namnge vårt index ”Utländsk bakgrundsindikator” för att klargöra de element som vi kan mäta med anställdas ekonomiska data och indikatorer.

Utländska bakgrundsindikatorer visar hur personalstrukturen och likabehandlingssituationen ser ut i ditt företag / organisation.

indikatorer

Vi hjälper dig att bearbeta, kartlägga och rapportera om indikatorerna

Vi använder standarddefinitionen av ”utländsk bakgrund” som används av SCB (SCB): Utomeuropeiskt ursprung = född i ett annat land eller båda föräldrarna födda i ett annat land. Om föräldrarna föddes i olika områdeskategorier (t.ex. Skandinavien och utanför Europa) bestämmer arbetstagarens födelseort kategorin.

Om så önskas kan vi också använda fler kategorier än de ovan, till exempel Asien, Afrika, Syd / Nordamerika, så länge det finns tillräckligt många anställda per kategori för att genomföra en undersökning.