Vad kommer HR att fokusera på nästa år?

Arbetsmiljö är det område som kommer att stå i centrum för HR:s insatser under år 2015, det visar den undersökning vi på Edge HR genomförde i november. Hela 43 % tog upp arbetsmiljö som ett fokusområde i undersökningen.

Det är glädjande nyheter för svenskt arbetsliv och alla yrkesarbetande. Ingen borde riskera att dö eller behöva bli sjuk när man går till jobbet – det är vi alla överens om. Dessvärre inträffar det fortfarande alldeles för många arbetsolyckor med dödlig utgång varje år (48 personer dog på jobbet förra året), och antalet sjukskrivningarna ökar, framförallt på grund av olika psykiska diagnoser. Gällande den fysiska arbetsmiljön så har arbetslivet med hjälp av Arbetsmiljöverket historiskt förbättrat vår arbetsmiljö. Detta genom ett strukturerat arbete med att mäta, undersöka och ta fram mängder av föreskrifter och med skyddsombud och inspektioner lyckats få ned dödstalen på jobbet sedan 1950-talet (dryga 400 personer dog på jobbet år 1955).

Nu står vi dock inför nya utmaningar i och med att arbetslivet har genomgått en kraftfull förändring de senaste 40-åren där vi alltmer gått från kroppsarbete till att arbeta med våra huvuden och i interaktion med varandra. Alla typer av verksamheter strävar också kontinuerligt efter att bli mer effektiva och arbetsliv och privatliv flyter alltmer ihop. Det fungerar för många men inte för alla.

Sjukskrivningstalen ökar alltså kraftigt och närmare var fjärde sysselsatt person (24 %) har under de senaste 12 månaderna haft någon form av besvär som har med jobbet att göra. Den positivt nedåtgående trend vi haft under många år är nu bruten och ser man till enskilda orsaker är stress och psykiska påfrestningar klart vanligast. Detta kostar förstås samhället och företagen stora pengar varje år och är samtidigt ett lidande för många. Arbetsmiljöverket arbetar just nu med fullt fokus fram en föreskrift gällande den psykosociala arbetsmiljön och man lägger större vikt vid denna fråga i sina inspektioner vilket är bra men det räcker naturligtvis inte.

Vilken organisationskultur man skapar och hur ledarskapet fungerar på våra arbetsplatser är helt avgörande för att hantera den psykosociala arbetsmiljön och naturligtvis för verksamhetens framgång! Glädjande är att på plats 2 och 3 i vår undersökning kommer ledarutveckling samt organisationskultur/värderingar som HR:s fokusområden för 2015. Vi kan alltså konstatera att HR är, med ökande psykosocial ohälsa i arbetslivet, problemen på spåret. Nu skall vi också se till att hitta rätt verktyg för att få våra ledare och våra organisationskulturer att lyckas bryta denna trend. Vi kommer säkerligen få se ett annorlunda arbetsliv framöver – våra medarbetares välmående, engagemang och motivation är helt avgörande för framgång!

Till dess önskar jag er alla en riktigt god och fröjdefull jul!
Stefan Wikström, VD, Edge HR AB.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post