Mänsklig potential och utvecklingskraft i aktivt lärande organisationer

På ett fåtal ställen i bl a Florida och västra Australien finns det vid strandkanten ett antal meterlånga stenar som kallas Stromatoliter. Det är vid sedimenteringen och uppbyggnaden av dessa stenar för fyra till fem miljarder år sedan som man hänvisar till livets ursprung i havet där allt började. Med en blandning av cyanobakterier och fotosyntes skapades början på evolutionen och de första flercelliga organismerna.

Sedan begynnelsen har vi alltså varit stadda i ständig förändring och i sin yttersta förlängning i form av mänsklighetens organisering av samhällen.
Givet att vi är under ständig omvandling och i synnerhet på våra arbetsplatser så borde lärandet som sådant vara av stor betydelse för att kunna experimentera sig fram till gynnsamma lösningar.
Men hur många arbetsplatser har en genomtänkt strategi för sin lärandekultur?

I dessa dagar med snabba strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och ett accelererande generationsskifte så torde just ett fokuserat lärandet i organisationer kunna ge flera fruktbara effekter: Det händer något mycket positivt med medarbetare som får lära sig och utvecklas och som också ges möjligheten att uppmärksammas i det dom kan lära ut till andra. Detta gemensamma skapande av förmåga genom ett systematiskt lärande där helheten blir större än delarna leder till innovation som inspirerar och motiverar till ett generöst stärkande av varandra. Det finns mycket att vinna på att organisationer tar till vara synlig och osynlig kompetens och lägger vikt vid ett aktivt fokus på medarbetarnas styrkor och vilja att utvecklas.

Är det inte här vi kommer att hitta de organisationer som tar Stromatoliternas evolutionsstart till sin möjliga fullbordan? Där ett energigivande och lustfyllt nyfiket lyssnande efter förmågor, styrkor och lösningar i kombination med konkreta metoder för lärande ger ett utvecklande av potential till stor gagn för medarbetarna, cheferna och organisationerna i samhället.

Tänk dig en dag på jobbet när du får bidra till andra på ett sätt som stärker dom i deras förmåga, där det bubblar av erfarenhetsutbyte och lärande och där du tillfrågas om dina styrkor och kompetenser att växa i. Kan det bli så mycket bättre?

Gästbloggare David Pöntinen

Vd på HQN Navigating AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post