Kultur och struktur är nycklarna för en mer jämställd organisation!

Kultur och struktur är nycklarna för en mer jämställd organisation!

IT-bolaget Atea tar nästa steg i att vara en jämställd arbetsgivare med en inkluderande kultur. Ta del av Lisa Eklöfs, HR-chef, och Christine Strömbergs, HR-specialist inom Diversity & Inclusion, tankar om Ateas jämställdhetsarbete.

Varför är det viktigt för Atea att vara en jämställd arbetsgivare?
Vår vision är att vara ”The Place To Be” – platsen man vill vara på som medarbetare, kund och partner. Det ska gälla oavsett kön. Så för att nå vår vision behöver och vill vi vara en förebild i branschen när det gäller jämställdhet, men också inkludering och mångfald. Det är även viktigt för oss ur ett hållbarhetsperspektiv då det är ett av våra fem hållbarhetsmål till 2030, säger Lisa.

Det är grundläggande ut ett rättviseperspektiv men minst lika mycket ser vi att det bidrar till en bättre arbetsmiljö och medarbetarupplevelse för oss alla. Vi vet också att team med mångfald presterar bättre, så det finns också en tydlig affärsnytta, säger Christine.

Atea har arbetat med jämställdhet och mångfald under en lång tid och gjort en förflyttning, men de är långt ifrån klara. I sin affärsplan som sträcker sig till 2024 har de stort fokus på att skapa en inkluderande arbetsplats eftersom de ser det som en förutsättning för en jämställd organisation.

Vi har ökat andelen kvinnor, framför allt i chefsledet. För 10 år sedan var vi ca 1500 medarbetare och idag är vi över 2600, så samtidigt som vi haft stor tillväxt i antal medarbetare har vi också ökat andelen kvinnor från 16 % till 26 %. Ser man till antalet har vi gjort en stor förflyttning och den är vi stolta över. Men vi är varken färdiga eller nöjda än, betonar Lisa.

Hur arbetar ni framåt för en jämställd organisation?
Att vara en jämställd organisation och arbetsplats kräver arbete på flera nivåer och områden inom organisationen. Vi arbetar med vår kultur, men även våra processer och arbetssätt. Mångfald kommer skapa värde i organisationen först när den inkluderas och därför arbetar vi kommande år aktivt med att skapa en inkluderande arbetsplats, berättar Lisa.

Som ett första steg under hösten sker flera utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare. Vi kommer även i samband med vår medarbetareundersökning i november mäta hur inkluderade våra medarbetare upplever sig vara, säger Christine.

En annan viktig del i arbetet är att mäta och följa upp hur jämställda de är som organisation och för det använder de Nyckeltalsinstitutets jämställdhetskartläggning, Jämix.

Antal kvinnor respektive män är lätt att mäta, men att enbart titta på andelen kvinnor och män säkerställer inte att vi är en jämställd organisation. Där är Jämix ett bra verktyg för oss då vi får en plattform för att mäta, följa upp och utvärdera de insatser vi gör, säger Lisa.

Jämix bidrar verkligen till att säkerställa att vi på en strukturell nivå är så jämställda det bara går. Det är också ett bra stöd för att prioritera rätt områden att arbeta aktivt för att förbättra. Det är viktigt både för att attrahera fler kvinnor att vilja jobba på Atea, men även för att de sedan ska trivas och ska vilja stanna kvar, säger Christine.

Få kvinnor är en gemensam utmaning för hela It- och techbranschen, särskilt i It-tunga befattningar som generellt är mansdominerade. Både Lisa och Christine tror att den gemensamma utmaningen kan behöva en gemensam lösning.

Något jag tror vi kan göra tillsammans som bransch är att förändra bilden av vad det innebär att arbeta inom Tech. Om vi lyckas visa vilken bredd av möjligheter som finns kan fler kvinnor se det som ett möjligt och intressant karriärval, säger Lisa.

Jag tror att vi i branschen har mycket att vinna på att hjälpas åt att öppna dörrar och sänka trösklar för att göra det enklare att komma in i branschen. Att hitta förutsättningar och möjligheter för re-skilling och up-skilling kommer bli viktigt framöver, instämmer Christine.

Vi som bolag behöver lägga konkurrensen åt sidan och tillsammans hjälpas åt att få in fler kvinnor och ökad mångfald i branschen, så att det blir långsiktigt hållbart. Det gynnar inte bara oss som bolag utan också alla våra kunder som ska utveckla Sverige. Ju fler perspektiv, bakgrunder och erfarenheter som finns hos oss – desto bättre kundförståelse får vi, säger Lisa.

För Atea handlar det alltså om att arbeta parallellt med struktur och kultur för att på ett hållbart sätt vara en jämställd arbetsplats. Goda förutsättningar, ambition och vilja finns i organisationen för att göra en förflyttning, men det måste få ta tid.

Det är ingen revolution utan en evolution, vi måste steg för steg ta oss framåt för annars blir förändringen inte hållbar. Det är oerhört viktigt att det är både hållbart och långsiktigt för att vi ska lyckas, säger Lisa.

Är du nyfiken på hur jämställd din organisation är?
Kontakta oss!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post