Hur mycket påverkas du av andra?

Stanford

Jag hade nyligen förmånen att delta på en klimatkonferens i USA med ett antal nystartade svenska företag som är verksamma inom området miljöteknik. I samband med konferensen erbjöds vi att lyssna till Gregg Sparkman på Department of Psychology vid Stanford University som föreläste i temat ”Using Social Psychology to save energy”.

En av slutsatserna handlade om betydelsen av att jämföra sig med andra. Hur och vad andra gör har stor inverkan på vårt eget beteende. Normer och värderingar spelar en tydlig roll för hur såväl arbetsliv som samhälle utvecklas, något som experter på teknisk och ekonomisk utveckling inte alltid tar med i beräkningen.

Sparkman beskrev ett experiment som nyligen genomförts på Stanford. Det handlade om att undersöka beteendeförändringar vad gällde lunchval bland studenter kopplat till möjligheten att välja vegetariska alternativ. Undersökningen hade gått till så att de köande till dagens lunch på universitetsområdet ombads fylla i en enkät med några korta frågor. I samband med att studenterna därefter gjorde sina lunchval så registrerades enkäten och på så vis kunde man samköra resultatet.
En tredjedel fick en enkät med information som beskrev de olika lunchalternativ som erbjöds och olika näringsvärden. En tredjedel fick exakt samma information samt med tillägget att ca 15 % brukar välja det vegetariska alternativet. Den sista gruppen fick samma grundinformation samt med tillägget att alltfler nuförtiden väljer det vegetariska alternativet till lunch.

Av den majoritet som deltog visade det sig att i de två första grupperna valde mellan 15-20 % att beställa vegetarisk lunch. I den tredje gruppen valde däremot drygt 35 % av studenterna att äta vegetariskt! En klart förhöjd andel påverkades till att ändra sitt beteende mot bakgrund av informationen kring gällande trend samt en tydlig koppling till vad andra gör.

Flera av Kaliforniens VA-bolag väljer nu att prova nya grepp mot bakgrund av de resultat som Stanford kunnat presentera vad gäller beteendeförändring. Kopplat till de senaste årens stora vattenbrist i Kalifornien får kunderna i samband med sin faktura och månatliga sammanställning även information om hur mycket vatten som hushållet har förbrukat jämfört med sina grannar. Tydliga symboler; en grön och glad figur för lägre vattenförbrukning, gul neutral figur för liknande nivå av vattenförbrukning och en röd och ledsen figur för klart högre förbrukning än andra grannar/kunder. Symbolerna ger kunderna vägledning och kompletteras av råd till hur nivån på förbrukning kan påverkas med koppling till miljö och kostnader.

Ett nyckeltal utan jämförelser säger inte mycket. För att kunna säga om det är bra eller dåligt – och om det ligger i tiden – behövs jämförelser med andra. Något som vi tagit fasta på när vi jämför strategiska HR nyckeltal inom olika branscher och ser vilka verksamheter som ligger i framkant och banar väg för ett mer hållbart arbetsliv.
Låt oss påverkas av bra resultat och beteenden!

Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post