Hur jämställda är ni? – Tre sätt att mäta jämställdheten i en organisation

Hur mäter man jämställdheten i en organisation på bästa sätt? Det händer att organisationer som upplever sig som jämställda faktiskt inte är det – sett till de faktiska arbetsvillkoren. Genom att kartlägga hur det faktiskt ligger till är det möjligt att identifiera förbättringsområden och fatta strategiska beslut utifrån det. Inför Internationella kvinnodagen på söndag den 8 mars har vi listat tre olika sätt som jämställdheten i en organisation kan mätas på.

1. Mäta upplevelsen – verkligheten så som vi upplever den 

Många företag och organisationer kartlägger regelbundet medarbetarnas uppfattningar om jämställdheten i den egna organisationen utifrån perspektivet man – kvinna. Det är ett mycket effektivt sätt att bilda sig en uppfattning om medarbetarnas upplevelser av jämställdheten – vilket är viktigt i ett strategiskt jämställdhetsarbete för att kunna fånga upp och förändra attityder inom den egna organisationen.

2. Kartlägga de faktiska arbetsvillkoren – verkligheten så som den faktiskt ser ut

Ett annat sätt att mäta jämställdheten i en organisation är att kartlägga de faktiska arbetsvillkoren, till exempel hur korttidssjukfrånvaro, lönevillkor och karriärmöjligheter ser ut mellan de olika könen i organisationen. Det gör det möjligt att svart på vitt få objektiva svar på vad som i genomsnitt är normala nivåer och att kartlägga hur jämställd organisationen är till exempel mellan olika avdelningar eller i förhållande till andra i branschen.

3. Kombinera upplevelsen och faktiska arbetsvillkor – Den uppmätta och upplevda verkligheten 

Undersökningar av medarbetarnas upplevelser är en viktig aspekt att ta i beaktande i ett långsiktigt strategiarbete, men eftersom det är baserat på subjektiva åsikter måste det inte nödvändigtvis spegla den faktiska verkligheten. En kartläggning av faktiska arbetsvillkor gör det möjligt att dra signifikanta slutsatser, vilket gör att man kommer undan faktorer som till exempel lågt svarsdelatagande och felaktigt utformade enkätfrågor. Genom att mäta medarbetarnas upplevelser i kombination med att kartlägga arbetsvillkoren kan man med kvantitativa data i ryggen fatta beslut om möjliga förbättringsåtgärder för ökad jämställdhet.

Vill du veta mer? Kontakta Alice Stahre för rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post