Har du en dotter och är företagsledare?

barn_2st_600_329

Då bidrar du sannolikt till ett hållbart företagande!

Vid universitet i Miami har en svensk ekonomiprofessor tillsammans med sin kinesiske kollega vid China Europe International Business School bedrivit intressant forskning*. De har studerat vilken påverkan förekomsten av döttrar hos högt uppsatta chefer av manligt kön påverkar dessa chefers ledarstil. Studien visar att i de företag där chefer med döttrar verkar bedrivs ett hållbart och ansvarsfullt företagande (CSR – Corporate Social Responsibility) i klart större utsträckning än i företag med chefer utan döttrar. Studien omfattar 379 VD:ar som har varit chefer på något av USA’s 500 största börsnoterade bolag under 1990-talet och fram till år 2012.
Flera av slutsatserna visar på ett samband mellan stort intresse för CSR frågor och en VD med en eller flera döttrar. Det påvisas bland annat samband mellan hur stor budget som avsätts för CSR samt att företagen rankas högre av finansanalytiker och aktieägare.

Jag var nyligen på ett seminarium om hur svenska och europeiska företag presenterar sitt CSR arbete på webben och kunde konstatera att det finns en ökad förväntan på ledare och företag att vara mer transparenta vad gäller sitt åtagande kopplat till verksamhetens sociala ansvar. Enligt företaget Comprends ranking ligger Sverige bland länderna som toppar listan med antal företag som presenterar sin CSR strategi på webben. 65 % av dessa företag beskriver också hur strategin är kopplad till den egna verksamheten vilket tydligt signalerar att hållbarhet och socialt ansvarstagande har gått från att bara vara något som uppfattats som ”nice to have”!   För att ta sina kunder, ägare, arbetssökande, finansiärer och analytiker på allvar behövs relevanta mål och faktabaserade uppgifter. Något som nu börjar märkas alltmer i företagens redovisningar, marknadsföring samt på företagens hemsidor.

Soulikonen James Brown sjöng redan på 60-talet
“This is a man’s world
This is a man’s world
But it would be nothing, nothing
Without a woman or a girl”
Insiktsfullt då och än idag ett aktuellt tema som påverkar såväl vår ekonomi, vår miljö som vårt privatliv!! Vilket bolag kapar den låten till sin nästa rekryteringsfilm?

*Shaped by their daughters: Executives, female socialization and corporate social responsibility (07.05.2015). Henrik Cronqvist, University of Miami och Frank Yu vid China Europe International Business School.

Lisa Karthäuser

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post