Ett stort kompetenskapital som inte fullt ut tas till vara!

Vi på Nyckeltalsinstitutet har under ett antal år följt upp hur det ser ut i nästan 40 stora företag och organisationer vad gäller anställda med svensk och utländsk bakgrund. Några slutsatser, varav vissa får starkt stöd även från andra håll, är tydliga.

  • Vid en jämförelse mellan andelen anställda med olika bakgrund i dessa organisationer och den arbetsföra befolkningen i landet är personer med svensk och nordisk bakgrund överrepresenterade bland de anställda medan personer med utomeuropeisk bakgrund är kraftigt underrepresenterad. Det innebär i praktiken att personer med utomeuropeisk bakgrund har mycket svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden, i alla fall i dessa 40 stora organisationer. Det här stämmer väl med de slutsatser vi har sett från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten bland personer med svensk bakgrund är mycket låg medan den är betydligt högre bland personer med främst utomeuropeisk bakgrund.
  • Högskolekompetensen är ofta klart högre bland anställda med europeisk och utomeuropeisk bakgrund än bland anställda med svensk och nordisk bakgrund. En tolkning kan då vara att för personer med utomeuropeisk bakgrund är det viktigare, jämfört med personer med svensk och nordisk bakgrund, att ha högskolekompetens för att över huvud taget komma in på den svenska arbetsmarknaden.
  • Även om anställda med utomnordisk bakgrund har högskolekompetens i högre omfattning än anställda med svensk och nordisk bakgrund tycks det vara en stor, nästan avgörande, fördel att ha svensk eller nordisk bakgrund för att bli chef. Det är ofta både tre, fyra och fem gånger så hög sannolikhet att en anställd med svensk bakgrund är chef än att en anställd med speciellt utomeuropeisk bakgrund är det. Detta trots att högskolekompetensen, som många säger ska vara en viktig faktor för chefskap, är lägre bland anställda med svensk bakgrund.

Det kan säkert finnas flera förklaringar till denna paradox, att högskolekompetens är viktigt för att bli chef, att anställda med utomeuropeisk bakgrund har högskolekompetens i hög omfattning men att anställda med svensk bakgrund är chefer i mycket högre grad, som t.ex. språkbarriärer, erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden med mera.
Men… det är ändå svårt att komma undan tanken på att svenska organisationer har ett stort kompetenskapital som inte fullt ut tas till vara på.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post