Kan vi nå balans i livet?

Häromdagen var jag på en arbetsmiljökonferens arrangerad av Arbetsmiljöverket tillsammans med några av de stora arbetsgivarorganisationerna. Stress och hur man uppnår balans i livet var ett av flera teman under dagen. Under ett av föredragen ställde sig psykologen, författaren och ”P1-spanaren” Per Naroskin frågan om det överhuvudtaget finns någon som har balans i livet? Vem har i så fall träffat den här personen? Bara tanken på att någon skulle ha balans i livet gör en stressad! Poängen var att vi ägnar alldeles för mycket tid åt att känna oss otillräckliga och försöker uppnå något som inte existerar.
Stress och psykosocial arbetsmiljö har fått ökad uppmärksamhet den senaste tiden. Dels har flera alarmerande rapporter om stigande sjuktal och ökad stressrelaterad ohälsa publicerats. Dels har Arbetsmiljöverket fattat beslut om nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö som ska träda ikraft i vår.
Som akademikerförbund välkomnar vi de nya föreskrifterna. Stress och bristande psykosocial arbetsmiljö är det vanligaste arbetsmiljöproblemet bland akademiker och en angelägen fråga för oss. En arbetsmiljöundersökning som Civilekonomerna genomförde för några år sedan visade att drygt var femte ekonom inte alls tror sig kunna jobba som han/hon gör idag utan att hälsan påverkas negativt på lång sikt. I årets medlemsundersökning visade sig också ”Balans i livet” vara högt prioriterat bland de frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva.
Balans mellan arbete och fritid är en komplicerad fråga och något som vilar både på arbetsgivaren och arbetstagaren. Bra arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna är centralt för att medarbetarna ska må bra, men vad som sker utanför arbetet och hur stressigt medarbetarna har det i privatlivet ligger oftast utanför arbetsgivarens kontroll. Samtidigt har arbetsplatser med god arbetsmiljö generellt lägre sjukfrånvaro och en väl fungerande arbetsplats kan kompensera för ett stressigt privatliv.
Det gränslösa arbetet komplicerar bilden än mer och kan innebära både mer och mindre balans. Att kunna jobba hemifrån och läsa mail på mobilen underlättar många personers vardag, men kan också leda till att det blir svårare att begränsa arbetet och innebära mindre tid för återhämtning. Den digitala utvecklingen har gett fantastiska möjligheter, men det saknas kunskap om effekterna av det gränslösa arbetet. Detta tillsammans med andra frågor kring stress, arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är något som vi på Civilekonomerna kommer att fokusera än mer på framöver.
Balans mellan arbete och fritid är en högaktuell fråga såhär i juletider. Vi vill hinna med att slutföra årets uppgifter och nå uppsatta mål på arbetet. Samtidigt vill vi förbereda den perfekta julen på fritiden. Jag hoppas ni alla får en fridfull jul, men kom ihåg att en jul i obalans också är helt ok!

Fanny Hemmingsson, Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post