Tre viktiga insikter från Stora Nyckeltalsdagen 2.0

Attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsvillkor är viktigare än någonsin. Det blev tydligt under årets upplaga av Stora Nyckeltalsdagen 2.0 som bjöd på lärdomar om allt från kränkande särbehandling och distansarbete till ett jämställt arbetsliv. Här är tre sammanfattande insikter från dagen. 

1. Morgan Alling: dålig arbetsmiljö = mer mobbning
Enligt gästföreläsare Morgan Alling ser 90 procent av medarbetarna mobbning på arbetsplatsen men vågar inte göra något åt saken. Dessutom är chefer inblandade i 50 – 80 procent av den mobbning och de konflikter som pågår på svenska arbetsplatser. Mobbning på arbetsplatser är många gånger ett tecken på bristande arbetsvillkor. Den organisatoriska arbetsmiljön hänger ihop med den sociala arbetsmiljön – bra arbetsvillkor minskar risken för mobbning och gynnar istället trivsel, engagemang, god hälsa och hög tillit i organisationen.

2. Mer jämställda arbetsvillkor än någonsin men inte jämställt än
Nyckeltalsinstitutets kartläggningar visar att vi aldrig tidigare har haft ett så jämställt arbetsliv som under 2019 i Sverige, om man bland annat ser till andelen kvinnor i ledningsgrupper i offentliga organisationer, jämställda chefsstrukturer och anställningsformer. Graden av jämställdhet skiljer sig däremot mellan olika branscher och det finns områden där det är långt kvar. Mindre än var femte yrkesgrupp har till exempel jämställda arbetsvillkor och kvinnor har i genomsnitt ungefär dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män.

3. Distansarbete inte ett problem – förutom när det är ett problem
Med hjälp av enkätundersökningar av hemarbetsmiljön (HAMU) som vi på Nyckeltalsinstitutet genomför i samarbete med Ramboll, ser vi att 64 procent trivs bra med att arbeta hemifrån men att 18 procent inte alls trivs bra. Bland annat upplever kvinnor svårigheter med att hålla isär arbete och privatliv, och yngre medarbetare mår sämre av att arbeta hemma jämfört med äldre. Majoriteten vill se mer av distansarbete i framtiden men utmaningen ligger i att de som är frustrerade – många av dem chefer – upplever situationen som inte bara lite, utan mycket krävande. Fördelar i form av större flexibilitet i vardagen, minskad restid, mer effektiva möten och mindre störningar ställs mot utmaningar kopplat till problemlösning, inlärning, social interaktion och innovation.

I vår nyckeltalsportal kan du mäta och jämföra hur attraktiv, jämställd eller hälsosam er organisation är – ett hjälpmedel för att analysera och optimera era arbetsvillkor. I samarbete med Ramboll erbjuder vi också HAMU en HemArbetsMiljöUndersökning, som mäter pulsen i organisationen under distansarbete.

Vill du veta mer? Kontakta Alice Stahre för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post