Inkludera och rekrytera mera!

Nytt år med nya förhoppningar och planer för framtiden. Några av mina tankar inför 2018 så här alldeles i början av januari handlar om de utmaningar jag märker att många av våra kunder står inför; möjligheten att attrahera och rekrytera de talanger de behöver för sin dagliga verksamhet samt för fortsatt utveckling. Ofta handlar det om att skapa en tydlig, kompetensbaserad rekryteringsprocess samt att vidga de cirklar där många av tradition har sökt finna kandidater till lediga tjänster. Något som låter lätt när man pratar om det men som visar sig vara svårare när det kommer till konkret handling.

Enligt de senaste uppgifterna från Ekonomifakta.se så hade Sverige en arbetslöshet bland den arbetsföra befolkningen mellan 15-74 år på 5,8% i november 2017 vilket motsvarar 308 000 personer. Motsvarande siffra för ungdomar mellan 15-24 år var 14,1%. Det kan vara värt att notera att vi har drygt 5 miljoner som har sysselsättning. Förhoppningsvis ökar nivån under 2018 mot bakgrund av mängden lediga jobb som behöver matchas mot arbetssökande.
Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, genomförd hösten 2017, visar på en fortsatt hög aktivitet och tydlig optimism inom näringslivet. Under 2018 beräknas antalet sysselsatta att öka med 74 000 personer i åldrarna 16-64 år. Det bedöms att en stor del av sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, till vilka fler än åtta av tio nya jobb väntas gå. Dock med reservation för stora regionala skillnader där det främst är i storstadslänen som de nya jobben växer fram. Vi som följer siffror över tid kan notera att arbetslösheten nu är på historiskt låga nivåer. Organisationer med bemanningsbehov möter en allt starkare konkurrens på arbetsmarknaden i kombination med ökade krav på kompetens och utbildning.

När tillgångar börjar tryta så behövs förnyelse och innovation! Till exempel genom att gå utanför den komfortzon där ett stort antal befinner sig. Många gånger är det till gagn för grupper som traditionellt sett inte ingått i ett snävare urval. I rapporten Fakta om löner och arbetstid beskrivs att av de chefer ibland svenskt näringslivs medlemmar som tillsattes under åren 2015-2016, totalt drygt 14 000 chefer, så var 41 % kvinnor. En siffra som överstiger andelen kvinnor som arbetar i samtliga medlemsföretag där andelen är 38%. Jag utgår från att denna chefsrekrytering gynnats av att företagen har arbetat mer strukturerat vad gäller att rekrytera utifrån kompetens samt att de även sökt kandidater i andra forum än de som valts av gammal vana samt via befintliga nätverk och kontakter.

Nu återstår att följa om trenden håller i sig. Här handlar det om att verksamheter öppnar upp för nyskapande vad gäller ett modernt och modigt ledarskap för en långsiktigt hållbar arbetsorganisation. Jag hoppas på att företag och organisationer vågar vara nyskapande. Att de dels fortsätter att inkludera samt utveckla sin befintliga personal och parallellt utvecklas och förnyar sin rekryteringsprocess.

En säker framtidsspaning inför 2018 är att Nyckeltalsinstitutet fortsätter att hålla koll på siffrorna!

Lisa Karthäuser, strategisk HR konsult

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post