Hur skapar man rätt förutsättningar för chefer att vara chefer och för de nya generationerna att vilja bli chefer?

I en föränderlig värld med influenser från nya ”buzzwords” inom ledarskap och nya generationer där ledarskapet är viktigast utifrån val av arbetsgivare kommer fokus på ledarskapet bli viktigare än någonsin.

I mitt arbete som konsult inom verksamhetsutveckling har jag länge sett hur ansvaret och arbetsbördan för chefer ökar. Främst är detta på mellanchefsnivå där trycket ökar både uppifrån och nerifrån. Detta i form av mer ansvar för att driva utvecklingsprojekt och vara del i leveransen och utöver det ansvar för stora personalgrupper. Vi ser en trend i att arbetsgrupperna börjar bli mindre per chef vilket är positivt då vi nyckeltalare vet att det finns en stark korrelation mellan antal medarbetare per chef och sjukskrivningar. Men jag känner mig ändå osäker på att detta kommer minska trycket på cheferna då deras roll är grunden för organisationers framgång och då flera andra aspekter just nu ökar pressen på ledarskapet mer än någonsin.

De flesta mätningar där unga får ranka vad som är viktigast när de väljer arbetsgivare visar att ledarskapet är i fokus och ligger ofta på första plats på senare tid. Ett exempel är Academic Works mätning i samarbete med Kantar Sifo, där 14 000 unga har fått tycka till kring de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare och där ledarskapet kommer på första plats följt av lön och utvecklingsmöjligheter.

De nya generationerna har man länge pratat om generellt kräver mer av sin arbetsgivare i form av flexibilitet, tillit och balans i livet m.m. Detta ser jag dagligen i mitt arbete och de som måste leva upp till dessa krav och skapa de rätta förutsättningarna för detta är cheferna.

Att trenden också går mot att ledarskapet är viktigare än lön och förmåner innebär att ändå större krav ställs på ledarskapet.  ”Buzzwords” som tillitsbaserad styrning och agilt ledaskap talar också för att man måste ha tid till att vara chef då det innebär att mycket ansvar ska läggas på medarbetare och att deras individuella behov och kompetens ska få styra. Detta kräver att ramarna och strukturen finns för att kunna delegera det ansvaret ner på medarbetarna och det kräver i sig ett stort inslag av medledarskap för att få detta att fungera i en organisation. Utöver det behöver det finnas en struktur för att kunna följa upp medarbetare och team för att ändå säkerställa leverans och resultat. Många organisationer slänger sig med dessa nya ”buzzwords” utan att riktigt veta vad de innebär och kräver av en organisation. Dessa nya trender som tillsammans med de nya generationernas sätt att se på ledarskapets vikt skapar krav på ledarrollen som jag varje dag ser skapar frustration hos chefer som känner att de inte räcker till.

I många organisationer ser jag också utmaningen med att önskan om att bli chef minskar bland medarbetarna. Mätningar visar också på att de nya generationerna i mindre utsträckning ser karriär och utveckling mot chefsroller som viktig.

Att säkerställa att cheferna i en organisation har tid till att vara chef och att inte ha för stora arbetsgrupper kommer bli en framgångsfaktor framåt. Attraktiva arbetsgivare kommer vara de som investerar i ledarskapet både för att utveckla det i relation till förändringarna på marknaden men också genom att säkerställa tid för ledarskapet.  Då skapar man också bästa förutsättningar för att göra chefsrollen attraktiv i organisationen.

Jag ser fram emot att arbeta med dessa nya trender inom ledarskapet!

Viktoria Ramnelius Manager Ramböll Management Consulting och Styrelseledamot Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post