Hur påverkas du av nyheterna kring social hållbarhet efter årsskiftet?

Lisa SF 2016

I mitt dagliga arbete ägnar jag mycket energi åt frågor som handlar om vad som är ett givande och bra arbetsliv. Vilka anställningsvillkor är viktiga, hur skapas hälsofrämjande arbetsplatser, vilka områden ger stöd till en ökad mångfald bland medarbetare och nyanställda? Just därför kretsar mina funderingar nu lite extra kring hur regler och villkor påverkar arbetsgivare inför de förändringar vi står inför efter 1 januari 2017!

Jag tänker då främst på de nya regler i Diskrimineringslagen som riksdagen beslutade om tidigare i år.
I korthet innebär dessa att arbetsgivare och skolor ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering som har samband med samtliga diskrimineringsgrunder i lagen. Det handlar därmed om en utvidgning jämfört med dagens regler.
Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning spelar även den en viktig roll. Efter årsskiftet så ska bolag med fler än 250 anställda redovisa hur de arbetar inom områden som miljö, sociala förhållanden, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption i enlighet med ett antal uppställda kriterier.

Hur kan arbetsgivare på ett överskådligt sätt dokumentera och presentera sin verksamhet vad gäller faktorer av s k icke-finansiell karaktär? Faktorer som för övrigt har en väldigt stor finansiell påverkan på verksamhetens resultat!
Med allra största sannolikhet gäller för majoriteten av branscher att personalen är den helt avgörande faktorn vad gäller vinstmarginal och lönsamhet.
Därmed är det logiskt att ökad kunskap om struktur och nyckeltal avseende sociala förhållanden och personal ges en ännu högre prioritet.
Nyckeltal som beskriver andel med tillsvidareanställning, tid för kompetensutveckling, andel män/kvinnor på ledande befattning, uttag av föräldradagar, fördelning av anställda med svensk och utländsk bakgrund, frisktal, förebyggande hälsoarbete m m.
Styrelse och ledning har det yttersta ansvaret vad gäller krav på att bedriva en framgångsrik affär som håller även för att granskas avseende motverkan av diskriminering och ökad transparens beträffande allmänna anställningsvillkor.

Ett som är säkert är att min vardag kommer påverkas efter årsskiftet i de många dialoger jag har med olika företag och organisationer. Både befintliga kunder och andra verksamheter med ambitionen gå från att tro till att veta med stöd av tydligare icke-finansiella nyckeltal som stödjer arbetet för ett hållbart framtida arbetsliv.
Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande och innehållsrikt 2017!

Lisa Karthäuser

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post