Ett hållbart HR!

grodd_600_329

Ett hållbart HR!

Några av uttrycken som just nu upptar mycket plats i företagsdebatten är vikten av hållbarhet och transparens. Såväl under klimatmötet i Paris i december som i Davos under World Economic Forum och i samband med planeringen inför årets Almedalsvecka. Det avtal som världens länder nu har tecknat och som är ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal kommer att fungera som ett ramverk för ländernas arbete inom överskådlig tid. Det har av många betecknats som en milstolpe för världen vad gäller hållbar utveckling.

Gott så! Detta påverkar oss alla i vår vardag och leder förhoppningsvis vidare till att vi behandlar moder jord med större omsorg framöver.

Hur ser det då ut med avtal vad gäller hållbarhet och transparens kring de mänskliga resurserna?

Många är vi som känner den gamla slitna klyschan att PERSONALEN ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS!
Den myntades tidigt 80-tal och har sedan dess säkert använts av HR hundratusentals gånger i olika sammanhang. Men frågan är om det är just det – HR har pratat och betonat vikten av de anställda utan att verkligen åskådliggöra värdet av personalen för att bedriva en framgångsrik verksamhet!

Våra lagar och avtal verkar inte heller ha hängt med i utvecklingen vad gäller krav på hållbarhet vid en snabb anblick av dagens arbetsliv. Och mycket riktigt så ökar nu kraven på hållbarhet vad gäller personalen i samband med nya EU direktiv. Det handlar om ny ”icke-finansiell” information som behövs för att redovisa verksamheters resultat med betoning på utveckling och konsekvenser vad gäller de sociala och mänskliga aspekterna. Det kommer att handla om allt från att ge en tydligare beskrivning av löner, förmåner, föräldraledighet, kompetensutveckling och utbildningstid, arbetsskador, sjuktal, mångfald såväl vad gäller kön som ålder och etnicitet mm. Regler som föreslås träda i kraft under 2’a halvåret 2016 och tillämpas fullt ut 2017.

Med hjälp av siffror går det att enas om vad som är lägsta nivå, acceptabel nivå och högsta nivå även inom en mängd HR-relaterade områden. Så precis som i klimatfrågan behöver vi enas om hur vi ska värdera hållbara arbetsförhållanden som i sin tur skapar lönsamma och effektiva organisationer.

En bra start är att gå från att prata nytta till att göra nytta – med hjälp av att mäta!!

Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post