Ana Andric – kompetensläget i Techbranschen

Under vårt webinar Techbranschen berör oss alla gästades vi av Ana Andric som pratade om kompetensläget i branschen. Vi har kört tre-snabba med Ana för att sammanfatta läget och vad arbetsgivare kan göra för att hantera kompetensbristen.

Ana Andric jobbar som näringspolitisk expert på bransch- och arbetsorganisationen TechSverige med särskilt ansvar för frågor som rör kompetensförsörjning. TechSverige samlar alla företag inom techsektorn och har som uppdrag att tillsammans med sina medlemmar skapa bästa möjliga villkor för en världsledande techsektor i Sverige. 

Hur ser framtidens kompetensbehov ut för IT/Techbranschen? 

Det saknas uppemot 70 000 IT-specialister till år 2024 och redan idag har företag inom techsektorn väldigt svårt att rekrytera den kompetens som efterfrågas. Kompetensbristen utgör det största tillväxthindret för branschen. Den genomgripande digitalisering som pågår i både Sverige och globalt driver också kompetensbehovet hos många andra aktörer i samhället.

Det saknas en heltäckande bild över tillgången på utbildade IT-specialister, men det vi vet är att ungefär 7 000 personer tog examen från utbildningar från högskolan och yrkeshögskolan som bedöms ha hög relevans för dessa jobb. Om dessa volymer fortsätter att ligga på samma nivå, kommer det inte att täcka upp kommande årens kompetensbehov. Därför blir det allt viktigare för företag som är beroende av IT-specialister att utveckla kompetensen internt genom re- och up-skilling. Många arbetsgivare är mer benägna att nyanställa i stället för att kompetensutveckla och internrekrytera sina befintliga medarbetare, vilket inte kommer räcka till för att täcka kompetensbehovet.

Vilka roller är det som behövs mest?
Enligt vår undersökning är efterfrågan högst på olika former av programmering. Det gäller både inom front-end och back-end, och de kompetenser som har ökat mest sedan år 2017 är Data science och Devops.

Vilka är dina tre råd till arbetsgivare för att hänga med i utvecklingen och lyckas bemanna sina IT/techroller i verksamheten?

  1. Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det kan bidra till att stärka förmågan hos arbetsgivaren att i tid identifiera och hantera kompetensgap och kompetensbrister i verksamheten.
  2. Bredda rekryteringen. Arbeta aktivt med strategier för att attrahera och rekrytera fler målgrupper med olika bakgrund till branschen. Exempelvis fler kvinnor och äldre, personer med olika utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenheter.
  3. Samverka med utbildningsanordnare. Erbjud studerande på högskolor eller yrkeshögskolor praktikplatser eller möjlighet att göra sitt examensarbete på eller om företaget. Det stärker arbetslivsanknytningen och kvaliteten i utbildningen. För företaget innebär det möjlighet att lära känna framtidens kandidater i ett tidigt skede.


Techbranschen är en väldigt attraktiv bransch att arbeta med goda arbetsvillkor för både kvinnor och män. Men den hårda konkurrensen gör det allt viktigare att företag har koll på sina styrkor och utmaningar som arbetsgivare för att kunna attrahera och, kanske framför allt, behålla kompetensen. Hur ser det ut hos er?

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post