Nyckeltal Svensk & Utländsk Bakgrund

SVENSK & UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRETAGET/ORGANISATIONEN

Kartlägg ”mångfalden” i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger svensk och utländsk bakgrund i företaget/organisationen.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Utländsk bakgrund”, för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

Nyckeltalen inom utländsk bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen.

Inom utländsk bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande nyckeltal

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal:

DEFINITIONER

Kartläggning av bakgrund delas in enligt följande

Definitionen till utländsk bakgrund är den som SCB använder som standard: utländsk bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes. Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Bakgrundsindikator

Kartlägg nivån på mångfald i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har utvecklat ekonomiska HR-indikatorer som visar organisationens situation när det gäller anställda med utländsk bakgrund. Mångfald innehåller många olika faktorer, varför vi har beslutat att namnge vårt index ”Utländsk bakgrundsindikator” för att klargöra de element som vi kan mäta med anställdas ekonomiska data och indikatorer.

Utländska bakgrundsindikatorer visar hur personalstrukturen och likabehandlingssituationen ser ut i ditt företag / organisation.

indikatorer

Vi hjälper dig att bearbeta, kartlägga och rapportera om indikatorerna

Vi använder standarddefinitionen av ”utländsk bakgrund” som används av SCB (SCB): Utomeuropeiskt ursprung = född i ett annat land eller båda föräldrarna födda i ett annat land. Om föräldrarna föddes i olika områdeskategorier (t.ex. Skandinavien och utanför Europa) bestämmer arbetstagarens födelseort kategorin.

Om så önskas kan vi också använda fler kategorier än de ovan, till exempel Asien, Afrika, Syd / Nordamerika, så länge det finns tillräckligt många anställda per kategori för att genomföra en undersökning.