Produkter

Jämställdhetsboxen™

2021-01-18T20:10:47+02:00

Jämställdhetsboxen

Upplevd och uppmätt jämställdhet!

Jämställdhetsboxen kartlägger både upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen och hur jämställda arbetsvillkoren faktiskt är. Det unika med Jämställdhetsboxen är att den mäter det vi frågar om. Det är inte alltid upplevelsen om exempelvis lika karriärmöjligheter stämmer överens med hur det faktiskt ser ut. 

Genom Jämställdhetsboxen ges en tvådimensionell karta att vägleda jämställdhetsarbetet utifrån. Hur jämställda är vi som arbetsgivare? Vart är vi på väg? Vill vi dit?

Var hittar vi de stora skillnaderna mellan medarbetares upplevelser och de faktiskt uppmätta arbetsvillkoren? Vad beror skillnaderna på? Vad behöver vi göra/sluta göra?

Ju mer exakt karta över er verksamhet, desto bättre träffsäkerhet i analys och framtagandet av rätt aktiviteter. Med Jämställdhetsboxen får ni ett verktyg som fungerar lika bra i uppstarten av jämställdhetsarbetet som i det pågående. 

Jämställdhetsboxen är ett resultat av ett utvecklande samarbete mellan Vestra Konsulter AB, Praktikum AB och Nyckeltalsinstitutet. Vestra hanterar enkätundersökningarna, Nyckeltalsinstitutet de uppmätta arbetsvillkoren och Praktikum tillhandahåller det stöd som behövs i det praktiska arbetet efter kartläggning och analys.

What’s in the box?

Upplevd jämställdhet – Kollen

Med Kollen får ni:

  • Koll på hur medarbetarna upplever jämställdhet och föräldraskap i sin vardag.
  • En enkätundersökning som utgår från diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete.
  • Ett konkret underlag att använda i dialogen med era medarbetare 
  • En tydlig kartläggning över vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns i ert jämställdhetsarbete
  • Ett verktyg för att mäta nuläge och förändring av upplevelsen i ert jämställdhetsarbete

Uppmätta arbetsvillkor – Jämställdhetsindex Jämix®

Med Jämställdhetsindex JÄMIX® får ni:

  • Faktiska data över hur jämställda arbetsvillkor det råder i er organisation, jämfört med er bransch och median Sverige.
  • 100% av medarbetarna ingår i underlaget.
  • Hjälp att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet
  • Analys och underlag för att bedriva ett strategiskt jämställdhets- och lika arbetsvillkorsarbete
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera.

Upplevd jämställdhet och uppmätta arbetsvillkor

Resultaten presenteras i två separata rapporter – en för upplevelser och en för nyckeltal. 

Expertstöd & Bollplank

Praktikum erbjuder dig ett bollplank där du får tillgång till expertstöd i det praktiska arbetet efter att kartläggningarnas resultat levererats från Jämställdhetsboxen.

Du väljer själv vad du vill använda bollplanket till. Till exempel stöd med analysen av resultaten, coachning i jämställdhet i din egen roll, stöd med implementering av resultaten. 

Resultatseminarium

ledningsgrupp och/eller medarbetare

Vill du ha en helhetsbild av resultaten? Vi ordnar ett seminarium med alla aspekter – kontakta oss via formuläret nedan så skräddarsyr vi efter dina önskemål. 

Vill du att ledningsgruppen får en presentation av resultaten i rapporterna och få möjlighet att ställa frågor? Eller vill du att alla medarbetare har möjlighet att vara med på presentationen? Då erbjuder vi dig ett resultatseminarium som vi lägger upp i samråd med dig som beställare. 

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Nyckeltal utländsk bakgrund

2021-01-18T21:29:36+02:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg ”mångfalden” i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Utländsk bakgrund”, för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

Nyckeltalen inom utländsk bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen.

Inom utländsk bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande nyckeltal

• Medianålder
• Genomsnittslön
• Andel kvinnor och män
• Andel chefer
• Andel tillsvidareanställda
• Andel heltidsanställda
• Andel rekryterade
• Andel avgångar
• Andel högskolekompetens
• Anställningstid

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal:
• Verksamhetsområde
• Befattningsnivå
• Yrkesgrupper
Etc.

Företagets/organisationens personal delas in efter bakgrund enligt följande:

• Svensk bakgrund
• Nordisk bakgrund
• Europeisk bakgrund
• Utomeuropeisk bakgrund

Definitionen till utländsk bakgrund är den som SCB använder som standard:
utländsk bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes.
Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Hållbarhetsrapport

2021-01-18T20:11:04+02:00

Hållbarhetsredovisning – HR nyckeltal

Hållbarhetsredovisning enligt ÅRL (Årsredovisningslagen) kräver att företag redovisar sin affärsmodell, policy, styrning och uppföljning, risker och riskhantering samt resultatindikatorer inom fem områden:

1. Miljö.
2. Sociala förhållanden
3. Personal.
4. Mänskliga rättigheter.
5. Antikorruption.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i redovisningen. Här ingår en utökad information om personal och sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av lagkravet:

1. Fler än 250 anställda under de två senaste räkenskapsåren.
2. En balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren på mer än 175 miljoner kronor.
3. En nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som överstiger 350 miljoner kronor.

Formerna för hur rapporteringen ska se ut är öppen för verksamheten att utforma. Hållbarhetsrapporten måste senast vara upprättade i samband med att årsredovisningen upprättas och kan ingå som en del i verksamhetsberättelsen.

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?
Kontakta oss på tel 08-402 00 29
eller mejla oss på: info@nyckeltal.se
eller fyll i intresseformuläret nedan!