Produkter och tjänster

Jämställdhetsboxen™

2021-01-18T20:10:47+02:00

Jämställdhetsboxen

Upplevd och uppmätt jämställdhet!

Jämställdhetsboxen kartlägger både upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen och hur jämställda arbetsvillkoren faktiskt är. Det unika med Jämställdhetsboxen är att den mäter det vi frågar om. Det är inte alltid upplevelsen om exempelvis lika karriärmöjligheter stämmer överens med hur det faktiskt ser ut. 

Genom Jämställdhetsboxen ges en tvådimensionell karta att vägleda jämställdhetsarbetet utifrån. Hur jämställda är vi som arbetsgivare? Vart är vi på väg? Vill vi dit?

Var hittar vi de stora skillnaderna mellan medarbetares upplevelser och de faktiskt uppmätta arbetsvillkoren? Vad beror skillnaderna på? Vad behöver vi göra/sluta göra?

Ju mer exakt karta över er verksamhet, desto bättre träffsäkerhet i analys och framtagandet av rätt aktiviteter. Med Jämställdhetsboxen får ni ett verktyg som fungerar lika bra i uppstarten av jämställdhetsarbetet som i det pågående. 

Jämställdhetsboxen är ett resultat av ett utvecklande samarbete mellan Vestra Konsulter AB, Praktikum AB och Nyckeltalsinstitutet. Vestra hanterar enkätundersökningarna, Nyckeltalsinstitutet de uppmätta arbetsvillkoren och Praktikum tillhandahåller det stöd som behövs i det praktiska arbetet efter kartläggning och analys.

What’s in the box?

Upplevd jämställdhet – Kollen

Med Kollen får ni:

  • Koll på hur medarbetarna upplever jämställdhet och föräldraskap i sin vardag.
  • En enkätundersökning som utgår från diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete.
  • Ett konkret underlag att använda i dialogen med era medarbetare 
  • En tydlig kartläggning över vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns i ert jämställdhetsarbete
  • Ett verktyg för att mäta nuläge och förändring av upplevelsen i ert jämställdhetsarbete

Uppmätta arbetsvillkor – Jämställdhetsindex Jämix®

Med Jämställdhetsindex JÄMIX® får ni:

  • Faktiska data över hur jämställda arbetsvillkor det råder i er organisation, jämfört med er bransch och median Sverige.
  • 100% av medarbetarna ingår i underlaget.
  • Hjälp att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet
  • Analys och underlag för att bedriva ett strategiskt jämställdhets- och lika arbetsvillkorsarbete
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera.

Upplevd jämställdhet och uppmätta arbetsvillkor

Resultaten presenteras i två separata rapporter – en för upplevelser och en för nyckeltal. 

Expertstöd & Bollplank

Praktikum erbjuder dig ett bollplank där du får tillgång till expertstöd i det praktiska arbetet efter att kartläggningarnas resultat levererats från Jämställdhetsboxen.

Du väljer själv vad du vill använda bollplanket till. Till exempel stöd med analysen av resultaten, coachning i jämställdhet i din egen roll, stöd med implementering av resultaten. 

Resultatseminarium

ledningsgrupp och/eller medarbetare

Vill du ha en helhetsbild av resultaten? Vi ordnar ett seminarium med alla aspekter – kontakta oss via formuläret nedan så skräddarsyr vi efter dina önskemål. 

Vill du att ledningsgruppen får en presentation av resultaten i rapporterna och få möjlighet att ställa frågor? Eller vill du att alla medarbetare har möjlighet att vara med på presentationen? Då erbjuder vi dig ett resultatseminarium som vi lägger upp i samråd med dig som beställare. 

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

HAMU – Hemarbetsmiljöundersökning

2021-01-18T21:29:44+02:00

Ta ansvar för arbetsmiljön hemma!

COVID-19 har förändrat vårt samhälle. Hemmet utgör nu basen för allt fler aktiviteter som fram till nyligen ägde rum på flera olika platser och i fysisk interaktion med andra. Förändringarna har kommit snabbt och med stor kraft vilket inneburit omedelbara konsekvenser från den ena arbetsdagen till den andra.

Det faktum att organisationers arbetsmiljöansvar även gäller vid arbete hemifrån ställer högre krav på organisationers arbetsmiljöuppföljning.

För att få fram nödvändiga insikter om arbetsmiljön för anställda som arbetar på distans och samtidigt säkerställa nödvändig dokumentation erbjuder vi en arbetsmiljöundersökning (AMU) om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet – en ”HAMU”, som i huvudsak återspeglar den aktuella situationen.

Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö när arbete hemifrån plötsligt gått från undantag till regel? Hur säkerställs kunskapsdelning och lärande? Finns förutsättningar för ökad användning av IT-verktyg och kommunikationsplattformar? Dessa frågor har på kort tid blivit väldigt viktiga att besvara.

Vad ingår i HAMU?

Ramboll har, tillsammans med Nyckeltalsinstitutet, skapat ett kort men kärnfullt frågeformulär som identifierar viktiga hälso- och säkerhetsfrågor för arbete hemifrån och som möjliggör effektiv och riktad uppföljning och åtgärder vid eventuella problem. 

Med HAMU får ni koll på:
– Hur medarbetare ser på sin arbetssituation
– Den närmsta chefens tillgänglighet
– Samarbetspotential inom enheten
– Organisationens förmåga att kommunicera
– Digitala miljöns mognadsgrad och funktion
– Medarbetarnas fysiska förhållanden

Genom att genomföra en HAMU får ni:
– Insikter kring medarbetarnas situation
– Ta del av en undersökning som grundar sig i Rambolls forksningsbaserade modell, Engagement Scale
– En undersökning som matchar er grafiska profil
– Analys och Dashboard som visualiserar resultatet på övergripande nivå med möjlighet att filtrera samt bryta ner resultatet.

En demo för HAMU finner ni här

Expertstöd & Bollplank

Ramboll erbjuder dig stöd i genomförandet och som en ledande aktör inom HR-insikt garanteras hög reliabilitet och validitet.

Ramboll har stor erfarenhet av att genomföra både stora och små undersökningar på centrala välfärdsområden inom den offentliga sektorn likväl customer experience och medarbetarundersökningar inom de privata sektorn.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

Nyckeltal utländsk bakgrund

2021-01-18T21:29:36+02:00

Nyckeltal utländsk bakgrund

Kartlägg ”mångfalden” i din organisation

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram personalekonomiska nyckeltal, som kartlägger utländsk bakgrund i företaget/organisationen.

Mångfald innebär många olika faktorer och därför har vi valt att benämna våra nyckeltal med ”Utländsk bakgrund”, för att förtydliga vad det är vi kan kartlägga genom personalekonomiska nyckeltal.

Nyckeltalen inom utländsk bakgrund, visar hur personalstrukturen ser ut och även hur likabehandlingen ser ut i företaget/organisationen.

Inom utländsk bakgrund hjälper vi dig att bearbeta, kartlägga och presentera följande nyckeltal

• Medianålder
• Genomsnittslön
• Andel kvinnor och män
• Andel chefer
• Andel tillsvidareanställda
• Andel heltidsanställda
• Andel rekryterade
• Andel avgångar
• Andel högskolekompetens
• Anställningstid

Organisationsspecifika nyckeltal kan även tas fram enligt önskemål, exempel på sådana nyckeltal:
• Verksamhetsområde
• Befattningsnivå
• Yrkesgrupper
Etc.

Företagets/organisationens personal delas in efter bakgrund enligt följande:

• Svensk bakgrund
• Nordisk bakgrund
• Europeisk bakgrund
• Utomeuropeisk bakgrund

Definitionen till utländsk bakgrund är den som SCB använder som standard:
utländsk bakgrund = själv född utrikes eller bägge föräldrarna födda utrikes.
Om föräldrarna är födda i olika områden (t ex Norden och utom Europa) utgår man från var man själv är född.

För de företag och organisationer som önskar dela in i ytterligare områden, förutom ovanstående, som till exempel, asien, afrika, syd/nordamerika osv. så är det fullt möjligt, förutsatt att personalgrupperna är tillräckligt stora för att kartlägga.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Hållbarhetsrapport

2021-01-18T20:11:04+02:00

Hållbarhetsredovisning – HR nyckeltal

Hållbarhetsredovisning enligt ÅRL (Årsredovisningslagen) kräver att företag redovisar sin affärsmodell, policy, styrning och uppföljning, risker och riskhantering samt resultatindikatorer inom fem områden:

1. Miljö.
2. Sociala förhållanden
3. Personal.
4. Mänskliga rättigheter.
5. Antikorruption.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla ett antal icke-finansiella indikatorer som komplement till den finansiella delen i redovisningen. Här ingår en utökad information om personal och sociala förhållanden. Exempel på upplysningar som efterfrågas är uppgifter om arbetsvillkor, jämställdhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt hur information och samråd sker med arbetstagarrepresentanter.

Företag där två av följande tre kriterier uppfylls berörs av lagkravet:

1. Fler än 250 anställda under de två senaste räkenskapsåren.
2. En balansomslutning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren på mer än 175 miljoner kronor.
3. En nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som överstiger 350 miljoner kronor.

Formerna för hur rapporteringen ska se ut är öppen för verksamheten att utforma. Hållbarhetsrapporten måste senast vara upprättade i samband med att årsredovisningen upprättas och kan ingå som en del i verksamhetsberättelsen.

För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet satt samman en förklaring med definitioner för rapportering av indata.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?
Kontakta oss på tel 08-402 00 29
eller mejla oss på: info@nyckeltal.se
eller fyll i intresseformuläret nedan!

Konsultuppdrag

2021-01-18T20:11:55+02:00

konsultuppdrag Nyckeltalsinstitutet

Anlita oss som konsulter för Nyckeltal

Vi arbetar dagligen med utmaningar, problemlösning och kreativa processer, främst inom HR och med olika ledningsgrupper. Våra expertområden inom HR business, personalekonomi, företagsekonomi, strategiskt HR arbete, jämställdhet och mångfald, ger oss möjlighet att ge stöd i ett antal olika former. Med hjälp av någon av våra konsulter kan du till exempel få en facilitator till den viktiga workshopen, en projektledare till förändringsarbete, en analytiker och statistiker som hjälp till HR arbetet eller en mentor till den nya projektledaren.

kaffebord_2000

Behöver ni hjälp?

Vill du veta mer eller boka tid för möte för diskussion om upplägg?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

People Plan Dialogue

2021-01-18T20:10:56+02:00

”Det vi pratar om, det gör vi – om vi mäter”

Citat Professor Bino Catasús

Personalekonomiska nyckeltal visar VAR på kartan vi är och VART vi bör gå. För att ta de rätta besluten och göra rätt prioriteringar behöver vi ha en dialog kring HUR vi bör göra. People Plan Dialogue lotsar oss genom ett flertal frågeställningar som avslutas i en konkret HANDLINGSPLAN.

Att arbeta med dialogdukar är en uppskattad metod som skapar stora möjligheter till interaktion och engagemang. Resultatet är beroende av aktiv medverkan från samtliga deltagare. Denna metod är väl prövad under många år och i skiftande sammanhang och fungerar mycket bra.

Metodiken i People Plan Dialogue, bygger på att man i en grupp med 3-6 personer, aktivt arbetar tillsammans och involverar alla i gruppen. Arbetet utgår från People Plan Dialogue med tydliga uppgifter och frågor. Instruktioner, uppgifter och frågor är skrivna med text vänd utåt så att alla i gruppen på ett naturligt sätt kan läsa, förklara för de övriga i gruppen och göra noteringar. Gruppen följer instruktionerna och löser de uppgifter som ingår.

People Plan Dialogue – en dialogduk med frågor

Nyckeltalsinstitutet har tagit fram People Plan Dialogue, som innehåller tre frågeområden för gruppen att arbeta igenom. Alla lösningar och svar kräver dialog och engagemang. Därmed blir deltagarna samtidigt gemensamt ansvariga för resultatet. People Plan Dialogue används även som ett stort anteckningsblock vilket innebär att alla svar förs in på duken enligt de instruktioner som framgår. Anteckningarna på dialogduken sammanställs och utgör sedan underlag för det fortsatta arbetet.

Samtidigt som anteckningarna är viktiga för kommande arbete, så konstaterar många som arbetat med dialogdukar, att det är de goda och medvetandegörande samtalen som haft störst betydelse.

Arbetet med People Plan Dialogue skapar en ökad förståelse för organisationens verksamhet där nyckeltalen kopplas till verksamhetsmål och strategier. Detta skapar i sin tur en förstärkt vi-känsla i organisationens utvecklingsarbete.

Vill du veta mer om People Plan Dialogue och hur denna metodik kan stärka arbetet med HR nyckeltalen och verksamhetsstyrningen?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!

Våra böcker

2021-01-18T20:11:17+02:00

Botanisera i våra utgivna böcker, beställ här!

Beställ här

Boken om personalekonomi

I ”Boken om personalekonomi” (2012) får du svar på frågor som:
-Vad är personalekonomi?
-Hur används personalekonomiska kalkyler?
-Vad är personalekonomisk verksamhetsstyrning?
-Hur kommuniceras personalekonomi?

Författare: Professor Bino Catasús, docent Olle Högberg och Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet.

”Boken om personalekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 978-91-47-08717-4

Pris: 295:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Boken om nyckeltal

I ”Boken om nyckeltal” (2017) får du svar på frågor som:

Vad har nyckeltal med strategi att göra?

Vilka nyckeltal är bäst att använda för att styra mot framgång?

Vad är viktigt att se upp med när nyckeltalen ska konstrueras?

Hur kan nyckeltalen användas för jämförelser – över tiden eller med andra organisationer?

Författare: Bino Catasús, Olle Högberg och Anders Johrén.

”Boken om nyckeltal” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.

Boken har ISBN: 9789147112005

Pris: 285 :- exklusive porto och moms.

Beställ här

Personalekonomi idag

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

Vad kostar egentligen en hög personalomsättning, friskvård eller sjukfrånvaro? Kan man beräkna värdet av bra rekrytering eller synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen? Går det över huvud taget att räkna på personal?

Författare: Anders Johrén och Ulf Johansson.

”Personalekonom idag” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91-47-12254-7.

Pris: 265:- exklusive porto och moms.

Beställ här

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi

Boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi för individ, organisation och samhälle” (2012) vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation. Boken innehåller bland annat samband mellan livsstil, arbetsförmåga och företagsekonomi.

Författare är Gunnar Andersson, doktor i medicinsk vetenskap från HPI och Anders Johrén, ekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet.

”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91-637-1793-2.

Pris: 265:- exklusive porto och moms.

Bokbeställning

Kontaktuppgifter

Fakturaadress

Frakt + moms tillkommer