Projektbeskrivning

Ta ansvar för arbetsmiljön hemma!

COVID-19 har förändrat vårt samhälle. Hemmet utgör nu basen för allt fler aktiviteter som fram till nyligen ägde rum på flera olika platser och i fysisk interaktion med andra. Förändringarna har kommit snabbt och med stor kraft vilket inneburit omedelbara konsekvenser från den ena arbetsdagen till den andra.

Det faktum att organisationers arbetsmiljöansvar även gäller vid arbete hemifrån ställer högre krav på organisationers arbetsmiljöuppföljning.

För att få fram nödvändiga insikter om arbetsmiljön för anställda som arbetar på distans och samtidigt säkerställa nödvändig dokumentation erbjuder vi en arbetsmiljöundersökning (AMU) om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet – en ”HAMU”, som i huvudsak återspeglar den aktuella situationen.

Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö när arbete hemifrån plötsligt gått från undantag till regel? Hur säkerställs kunskapsdelning och lärande? Finns förutsättningar för ökad användning av IT-verktyg och kommunikationsplattformar? Dessa frågor har på kort tid blivit väldigt viktiga att besvara.

Vad ingår i HAMU?

Ramboll har, tillsammans med Nyckeltalsinstitutet, skapat ett kort men kärnfullt frågeformulär som identifierar viktiga hälso- och säkerhetsfrågor för arbete hemifrån och som möjliggör effektiv och riktad uppföljning och åtgärder vid eventuella problem. 

Med HAMU får ni koll på:
– Hur medarbetare ser på sin arbetssituation
– Den närmsta chefens tillgänglighet
– Samarbetspotential inom enheten
– Organisationens förmåga att kommunicera
– Digitala miljöns mognadsgrad och funktion
– Medarbetarnas fysiska förhållanden

Genom att genomföra en HAMU får ni:
– Insikter kring medarbetarnas situation
– Ta del av en undersökning som grundar sig i Rambolls forksningsbaserade modell, Engagement Scale
– En undersökning som matchar er grafiska profil
– Analys och Dashboard som visualiserar resultatet på övergripande nivå med möjlighet att filtrera samt bryta ner resultatet.

En demo för HAMU finner ni här

Expertstöd & Bollplank

Ramboll erbjuder dig stöd i genomförandet och som en ledande aktör inom HR-insikt garanteras hög reliabilitet och validitet.

Ramboll har stor erfarenhet av att genomföra både stora och små undersökningar på centrala välfärdsområden inom den offentliga sektorn likväl customer experience och medarbetarundersökningar inom de privata sektorn.

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se